Vuokraehdot

 • Vuokraajalla tulee olla voimassa oleva B-luokan ajokortti.
 • Edellytämme kuljettajalta vähintään 21 vuoden iän.
 • Auton luovutuksen yhteydessä vuokraajalle annetaan käyttöopastus.
 • Vuokranantaja ja vuokralainen tarkistavat auton luovutushetkellä ja kirjaavat vuokrasopimukseen mahdolliset puutteet tai viat.
 • Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan autosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttämään autoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla. Vuokraajan on vuokra-aikana huolehdittava auton kunnon normaalista tarkkailusta kuten rengaspaineista sekä öljy- ja muiden nestemäärien riittävästä täytöstä.
 • Auton jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi, se on ehdottomasti lukittava.
 • Vuokraaja sitoutuu itse kuljettamaan autoa.
 • Auton käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, hinaukseen, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen sekä jäällä ajamiseen virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella on kielletty. Autoa ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle ellei siitä ole vuokraamon kanssa erikseen sovittu.
 • Vuokraaja vastaa aina täysimääräisesti vuokra-aikana auton käyttämisestä aiheutuneista pysäköinti ja pysäköintivirhemaksuista, yksityisen pysäköinninvalvonnan maksuista, ylikuormamaksuista, rikesakoista, ylinopeudesta ja muusta liikennerikoksesta tai rikkomuksesta aiheutuneesta sakosta, tietullimaksusta sekä ruuhkamaksusta. Vuokrasopimuksen allekirjoituksellaan vuokraaja oikeuttaa vuokraamon antamaan viranomaisille henkilötietonsa edellä todettujen seuraamusmaksujen määräämiseksi.
 • Vuokraaja maksaa käyttämänsä polttoaineen. Autossa käytettävä polttoaine ilmenee vuokrasopimuksesta ja/tai auton rekisteriotteesta. Vuokraaja vastaa väärän polttoaineen tankkaamisesta tai käytöstä autolle aiheutuvista vahingoista täysimääräisesti.
 • Auto palautetaan tankattuna, siivottuna ja WC - kasetti tyhjennettynä.
 • Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle vahingot täysimääräisinä ilman omavastuurajoitusta, mikäli vahingot ovat syntyneet tai aiheutuneet jollain seuraavista tavoista: ylikuormaus, autossa tupakointi, vauriot auton verhoiluissa, yli- tai vajaapaineisilla renkailla ajaminen, avainten katoaminen, väärän polttoaineen käyttäminen, lumivahingot kun niistä on varoitettu merkeillä, ajaminen ajoneuvon koko huomioon ottaen liian ahtaissa tiloissa, huonokuntoisilla teillä tai alueilla ajaminen tai auton muu huolimaton tai virheellinen käyttö. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle auton epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset.
 • Vuokraajan täysimääräinen korvausvelvollisuus koskee aina myös vahinkoja, jotka ovat välittömästi tai välillisesti johtuneet vuokraajan rikollisesta menettelystä, auton käytöstä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena tai muusta tahallisuudesta tai törkeästä tuottamuksesta tapahtuneesta sopimusehtojen rikkomisesta.
 • Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokraamolle autoon vuokra-aikana tulevasta viasta tai autoa kohdanneesta vahingosta. Autoa kohdanneesta rikoksesta, liikennevahingosta sekä henkilö- ja eläinvahingosta on aina ilmoitettava heti myös poliisille. Vahinkotilanteessa vuokraajan on aina täytettävä kirjallinen vahinkoilmoitus vuokraamolle. Vuokraaja vastaa edellä todettujen ilmoitusten laiminlyönnistä johtuneista vahingoista täysimääräisesti.
 • Matkailuauto on palautettava vuokra-ajan viimeisenä päivänä klo 12.00 mennessä.
 • Vuokranantaja ei ole velvollinen antamaan hyvitystä vuokrahinnasta, jos vuokra-aika päättyy vuokralaisen osalta ennen sopimukseen merkittyä vuokra-ajan päättymistä.
 • Jos matkailuautoa ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä, asia ilmoitetaan poliisille. Vuokraamolla on oikeus periä sopimuskauden ylimenevältä ajalta maksu, joka on 50€/h ja 200€/vrk.
 • Mikäli autossa ilmenee vuokra-aikana tekninen vika tai muu virhe, josta vuokraaja ei ole vuokrausehtojen mukaan vastuussa, Vuokraaja voi vaatia vuokraamolta virheen korjaamista tai virhettä vastaavaa hinnanalennusta.
 • Mikäli vuokraamo ei kykene luovuttamaan vuokra-autoa vuokraajan käyttöön vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti, vuokraajalla on oikeus saada korvaus viivästyksestä vuokraajalle aiheutuneista välittömistä kohtuullisista kustannuksista.
 • Vuokraamolla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, jos käy ilmi, että vuokraaja rikkoo olennaisesti sopimusehtoja. Vuokraaja on tällöin velvollinen välittömästi palauttamaan auton kaikkine varusteineen sovittuun palautuspaikkaan.
 • Kumpi tahansa osapuoli voi purkaa sopimuksen, mikäli auto varastetaan tai autoon tulee vuokraamon vastuulla oleva auton käytön estävä vika eikä vuokraamo toimita korvaavaa autoa kohtuullisessa ajassa ilmoituksesta.
 • Vuokraamo voi peruuttaa varauksen tai purkaa sopimuksen myös jos vuokraajan luottotiedoissa ilmenee merkintöjä.
 • Vuodevaatteet eivät kuulu auton vakiovarusteisiin, mutta niiden käyttöä edellytetään.
 • Tupakoiminen autossa sekä avointen ovien ja ikkunoiden läheisyydessä on ehdottomasti kielletty.
 • Lemmikkieläinten tuominen autoon on mahdollista sopia.
 • Pidätämme oikeuden muutoksiin vuokraehdoissa.
 • Emme vuokraa autoa festareille tms.

Yleistä maksamisesta

 • Varausmaksu/pantti on 300€. Varausmaksu suoritetaan heti ja sillä vahvistetaan varaus. Mikäli varausmaksua ei ole suoritettu kolmen päivän kuluessa varaus purkautuu. Varausmaksu toimii panttina, joka maksetaan vuokraajalle takaisin, kun auto on palautettu sovittuna aikana siivottuna, tankattuna ja muutoinkin siinä kunnossa kun auto oli vuokraushetkellä.
 • Vuokrasumma tulee olla kokonaisuudessaan maksettuna 30vrk ennen auton luovutusta. Mikäli vuokraa ei ole maksettu määräaikaan mennessä katsotaan varaus rauenneeksi.
 • Kaikki maksut tulee näkyä yrityksen tilillä eräpäivänä.
 • Maksettaessa käytetään varaus- ja vuokrausmaksuissa samaa viitenumeroa.
 • Vuokraajan tulee tehdä peruutus kirjallisesti vuokraamolle. Peruutus katsotaan tapahtuneen sillä hetkellä, kun tieto peruutuksesta on vuokraamolle tullut. Peruutuksen sattuessa varausmaksua ei palauteta.